REGULAMIN
prowadzenia kampanii reklamowych na nośnikach reklamowych


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady emisji spotów reklamowych Klientów na nośnikach reklamowych będących we własności Firmy Usługowo-Handlowej A.M.K. Krukierek Marcin
2. Zawierając umowę lub podpisują zamówienie Klient wyraża zgodę na emisję spotów reklamowych w ramkach cyfrowych w terminach i na zasadach określonych w umowie lub zamówieniu oraz oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 Definicje
Użyte w regulaminie określenia oznaczają

1. Usługodawca – Firma Usługowo-Handlowa A.M.K. Krukierek Marcin z siedzibą w Krośnie
przy ul. Lewakowskiego 25 pokój 104, NIP: 684-227-84-66
2. Umowa – umowa o świadczenie usług reklamowych zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem
3. Zamówienie – pisemny formularz określający warunki formalno-prawne oraz techniczne planowanej kampanii reklamowej.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na przeprowadzenie kampanii reklamowej.
5. Nośniki emisji reklam – system ramek cyfrowych przystosowany do emisji reklam multimedialnych
6. Spot reklamowy – oznacza film reklamowy lub promocyjny, ofertę handlową wyprodukowany przez Klienta lub Usługodawcę na życzenie i z materiałów powierzonych przez Klienta, emitowany na nośniku reklamowym, w wymiarze i terminie określonym w umowie lub zamówieniu.
7. Emisja spotu – oznacza wyświetlanie spotu reklamowego na nośniku reklamowym.


§ 3
Zamówienia

1. Zamówienia na przeprowadzenie kampanii reklamowej Klient dokonuje poprzez podpisanie umowy lub złożenie zamówienia na odpowiednim formularzu. Umowa lub formularz zamówienia określają w szczególności czas trwania kampanii reklamowej Klienta, ilość emisji spotu w trakcie trwania kampanii Klienta, lokalizację nośników na których przeprowadzana jest kampania reklamowa Klienta, długość spotu oraz szczególne uzgodnienia.

§ 4
Warunki techniczne, zasady emisji

1. Reklamy emitowane są w ramkach cyfrowych o przekątnej ekranu 25,4 cm, gdzie każda z osobna stanowi samodzielną jednostkę uzależnioną od godzin pracy placówki handlowej, w której się znajduje. Czas emisji reklam na każdym z nośników, równy jest czasowi pracy danego punktu handlowego.
2. Uaktualnienia emitowanych spotów odbywają się po uprzednim zaakceptowaniu wyświetlanych treści przez osobę upoważnioną, wskazaną w placówce w której znajduje się nośnik reklamy, w każdy piątek, przy czym gwarantowany termin rozpoczęcia emisji zaktualizowanych reklam wypada w każdy poniedziałek.
3. Emitowane reklamy nie mogą godzić w Interes Własny Właściciela firmy w, której zainstalowano nośnik reklamy, dlatego nie będą emitowane treści mogące w najmniejszym przypadku wpłynąć na konflikt interesów.
3.1. Przykład : w ramce zamontowanej w sklepie spożywczym nie będą emitowane reklamy z branży spożywczej.
4. Liczba emisji reklamy:
4.1. Blok reklamowy wynosi 15 min.
4.2. Spot reklamowy emitowany będzie min. raz w bloku reklamowym tj. na 15 min. na każdym z nośników reklamy multimedialnej.
4.3. Łączna liczba emisji spotów, reklamy Klienta uzależniona, jest od liczby zamontowanych nośników reklam w chwili podpisania umowy. Klient otrzymuje aktualny wykaz lokalizacji urządzeń do emisji reklam z zaznaczeniem placówek w których emitowana będzie jego reklama.
Informowany będzie na bieżąco o kolejnych lokalizacjach nośników reklam, na których emitowana będzie jego reklama własna
5. Emisję reklam ograniczają zakazy handlu będące efektem :Święta Państwowego, Kościelnego lub innych nie wskazanych, w dniach kiedy obowiązuje zakaz, nie będą emitowane treści reklamowe w placówkach handlowych, zgodnie ust.1 powyżej, tj. w godzinach pracy.

§ 5
Materiały reklamowe

1. W umowie lub Zamówieniu Klient określa również czy dostarczy gotowy spot reklamowy Usługodawcy, czy też zleci Usługodawcy produkcję spotu z powierzonych materiałów
2. W przypadku gdy Klient dostarcza gotowy spot reklamowy winien on być dostarczony nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego.
3. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do wykorzystywanych w spocie reklamowym znaków graficznych, zdjęć, haseł reklamowych, itp.
4. W związku z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści spotów reklamowych emitowanych na nośnikach reklamowych, w szczególności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
5. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez Klienta materiałów, Klient przystąpi do sprawy po stronie Firmy Usługowo-Handlowej A.M.K. Krukierek Marcin, jako interwenient uboczny lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy. Klient zwróci Usługodawcy na jej pierwsze żądanie wszelkie wydatki jakie Firma Usługowo-Handlowa A.M.K. poniosła w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego, oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§ 6
Warunki oraz terminy płatności

1. Usługodawca wystawia Klientowi fakturę VAT, płatną z góry, określając w niej formę płatności oraz okres emisji, którego dotyczy zapłata.
2. Ustalona kwota abonamentu netto zwiększona zostaje o aktualną stawkę podatku od towarów i usług VAT w dniu jej wystawienia.
3. Płatność za przeprowadzoną kampanię reklamową należy dokonać, w terminie wyznaczonym na fakturze.
4. Płatność należy dokonać na rachunek bankowy Usługodawcy w banku wskazanym na fakturze VAT, chyba że postanowienia umowy lub zamówienia stanowią inaczej.
5. W przypadku nie dokonania płatności we wskazanym terminie Usługodawca zachowuje sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz zastrzega sobie prawo przerwania emisji spotów reklamowych Klienta na nośnikach reklamowych.
6. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta.

§ 7
Uprawnienia i zobowiązania stron.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
1.1 przesunięcia terminu rozpoczęcia emisji spotu reklamowego Klienta w przypadku, gdy Klient dostarczy spot później niż 3 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego.
1.2 Odmowy emisji spotu reklamowego, który jest niezgodny z obowiązującym w Polsce prawem, normami etycznymi lub dobrymi obyczajami, albo może naruszyć dobra osobiste osób trzecich lub dobra Usługodawcy, z uwzględnieniem § 4 ust.3, jak również w przypadku gdy spot reklamowy jest złej jakości technicznej uniemożliwiający jego emisję.
1.3 Zaproponowania Klientowi zastępczego terminu emisji spotu reklamowego w przypadku gdy Usługodawca nie może wyemitować spotu reklamowego w wyznaczonym przez strony terminie. Jeżeli zaproponowany przez Usługodawcę termin emisji spotu reklamowego nie zostanie zaakceptowany przez Klienta, wynagrodzenie należne Firmie Usługowo-Handlowej A.M.K. zostaje proporcjonalnie obniżone za okres, w którym nie mogła wyemitować spotu reklamowego, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony Klienta.

2. Klient jest uprawniony do:
2.1 Bieżącej kontroli emisji spotu reklamowego na nośnikach reklam w sposób nie zakłócający pracy Usługodawcy.
2.2 Przeprowadzenia kontroli emisji spotu reklamowego na nośnikach reklamowych w obecności pracownika Firmy Usługowo-Handlowej A.M.K.

3. Klient jest zobowiązany do:
3.1 Dostarczenia Usługodawcy spotu reklamowego w terminie nie później niż 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia emisji lub materiałów do produkcji spotu reklamowego przez Usługodawcę w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia emisji spotu reklamowego, z zastrzeżeniem § 5.
3.2 Współdziałania z Usługodawcą w produkcji spotu reklamowego, poprzez przesyłanie materiałów reklamowych w terminie i należytej jakości oraz akceptacji spotu reklamowego przed rozpoczęciem emisji.

§ 8
Siła wyższa

1. Firma Usługowo-Handlowa A.M.K. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności: działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Klienta i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy .

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany i modyfikacji niniejszego Regulaminu
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2010r.